Rào phân làn ba thanh dạng nối tiếp dùng để phần làn giao thông