Cọc tiêu hình trụ có nam châm giữ chắc chắn trên các bề mặt kim loại.